Talvikokous

Yhdistyksen talvikokous sunnuntaina 11.2.2024 kello 14:00 Metsästysmajalla.

TERVETULOA!


TALVIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri;
 1. todetaan kokouksen laillisuus;
 1. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 1. esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta;
 1. esitetään tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajain lausunto kuluneelta tilikaudelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;
 1. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille:
 1. toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali;
 1. toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
 1. toimitetaan kahden tilintarkastajien ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali;
 1. vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten.
 1. hyväksytään toimintavuoden tulo- ja menoarvio sekä päätetään yhdistyksen metsästyksenvartijoiden ja muiden toimihenkilöiden palkkion määräämisestä;
 1. määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus;
 1. käsitellään mahdolliset yhdistyksen jäsenten erottamistapaukset milloin yhdistyksen jäsen on sääntöjen 5 pykälän mukaan saattanut erottamisensa yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi;
 1. valitaan tarpeelliset jaostot;
 1. käsitellään muut johtokunnan tai yksityisten jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen talvikokousta esittämät asiat;
  1. Ampumaratahanke: Johtokunta esittelee nykyisen radan tilanteen ja mahdolliset tulevaisuuden hankkeet / vaihtoehdot
 1. päätetään toimialueen riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä; sekä
 1. käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.