Säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Iin Metsästysyhdistys ry ja kotikunta Ii.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa järkiperäistä metsästystä ja riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua ja ampumaurheilua.

3 §

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

 1. pyrkii hankkimaan itselleen jäsenmäärään nähden sopivan suuruisen metsästys- ja riistanhoitoalueen sekä huolehtii sitä koskevien sopimusten aikaansaamisesta ja voimassapitämisestä.
 2. valvoo jäsentensä ja asettamiensa metsästyksenvartijain
  välityksellä sekä viranomaisten toimintaa tukemalla, että sen
  alueella noudatetaan metsästyksestä voimassa olevia säännöksiä
  ja hyviä metsästystapoja
 3. kerää toimialueeltaan tietoja vuotuisten riistakantojen suuruudesta ja lisääntymisestä, säätelee riistan verottamista kannan kulloinkin sallimissa rajoissa sekä pitää luetteloa yhdistyksen jäsenten metsästyspäivistä, osallistumisesta riistanhoitotyöhön sekä saalismääristä;
 4. riistakannan lisäämiseksi parantaa elinympäristöä, järjestää talviruokintaa, vähentää vahinkoa tuottavia eläimiä, suorittaa tarvittaessa riistanistutuksia ja huolehtii tarpeellisten rauhoitusten aikaansaamisesta sekä järkiperäisen metsästyksen ja riistanhoidon edellyttämästä luonnonsuojelusta;
 5. järjestää valistus- ja koulutustilaisuuksia, joissa levitetään jäsenistön ja muun väestön keskuuteen harrastusta riistanhoitoon sekä neuvontaan metsästys- ja luonnonsuojelu-lain, oikeiden metsästystapojen, riistanhoidon, työmuotojen sekä riista- ja vahinkoeläinten tuntemusta samoin kuin saaliin oikeaa käsittelyä;
 6. edistää puhdasrotuisten metsästyskoirien pitoa, koulutusta, käyttöä ja jalostusta järjestämällä näyttelyjä, käyttökokeita ja kilpailuja, sekä;
 7. opastaa jäsenistöään metsästysaseiden oikeaan käyttöön ja järjestää metsästys- ja urheiluammunnan harjoittelu-, suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten yhdistys voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa.

4 §

Yhdistyksen jäseniksi johtokunta voi hyväksyä riistanhoitoa ja metsästystä harrastavat henkilöt, jotka pysyvästi asuvat yhdistyksen alueella, ja jotka sitoutuvat noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä. Ennen näiden sääntöjen voimaantuloa hyväksyttyjen jäsenten oikeudet säilyvät vanhojen sääntöjen mukaisina. Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan yhdistykseen liittyessään liittymismaksun ja heinäkuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen talvikokous vuosittain määrää.

Hirven metsästykseen ovat oikeutettuja osallistumaan ainoastaan maanomistajajäsenet.

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen on velvollinen eroamaan yhdistyksestä, kun hän muuttaa pois seuran alueelta.

Yhdistyksen johtokunta voi erottaa jäsenen, joka

 1. laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen
 2. toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästystapojen vastaisesti;
 3. rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai
 4. toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti.

Ennen päätöksentekoa johtokunnan on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen. Erotetulla on oikeus vedota yhdistyksen seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi KIRJALLISESTI yhdistyksen johtokunnalle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä po. päivää lukuun ottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsottakoon erotetuksi vasta sitten, kun yhdistyksen kokous on vahvistanut erottamispäätöksen. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

Yhdistyksen johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi 6 jäsentä, joiden keskuudesta johtokunta valitsee varapuheenjohtajan. Johtokunnan jäsenten toimikausi on 3 vuotta. Vuosittain on erovuorossa 2 jäsentä. Ensimmäisen vuoden erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla johtokuntaa ensi kertaa valittaessa. Sen jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Johtokunnan puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle valitaan vuosittain. Mikäli johtokunnan jäsen eroaa tai kuolee, tai jäsenyys muusta syystä päättyy kesken toimikautta, valitaan hänen tilalleen yhdistyksen seuraavassa kokouksessa jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi jäsen. Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja tai johtokunnan jäsen, kaksi yhdessä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Johtokunnan tehtävänä on:

 1. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistaa niille esitettävät asiat ja panna kokousten päätökset täytäntöön;
 2. hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta, huolehtia liittymis- ja jäsenmaksujen sekä muiden tulojen keruusta samoin kuin laatia yhdistyksen tilinpäätös päättyneeltä tili-vuodelta:
 3. tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokoukselle toimenpiteistä yhdistyksen tehtävien täyttämiseksi:
 4. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, kuten sihteeri, rahastonhoitaja ja metsästyksenvartijat:
 5. tehdä vuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset:
 6. tehdä riistanhoitoyhdistykselle ilmoituksia ja antaa tarvittaessa lausuntoja metsästyslain 23 pykälän 1 momentissa tarkoitetusta epäkohdista, jotka koskevat riistakannan vaarantamista tai riistanhoidollisten toimenpiteiden laiminlyöntiä:
 7. valmistaa yhdistyksen kokoukselle esitys riistanhoidon edistämiseksi tarpeellisesta yhteistoiminnasta naapuriyhdistysten kanssa:
 8. toimittaa yhdistyksen kokouksen hyväksymät säännöt ja sääntöjen muutokset yhdistysrekisteriin merkittäviksi:
 9. pitää yhdistyksen jäsenistä luetteloa sekä vuosittain ilmoittaa johtokunnan jäsenten nimet ja osoitteet asianomaiselle riistanhoitoyhdistykselle; sekä
 10. hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat
 11. hyväksyä ja erottaa jäsenet
 12. päättää yhdistyksen ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista:
 13. ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin joita yhdistyksen etujen ja riistakannan säilyminen vaatii.

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan on esitettävä tilit ja tilinpäätös tarkastettaviksi viimeistään kymmenen päivää ennen talvikokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa viimeistään kaksi päivää ennen talvikokousta johtokunnalle.

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kesäkokous ja talvikokous. Johtokunta kutsuu jäsenet kaikkiin kokouksiin vähintään yksi viikko ennen kokousta, paikkakunnalle yleisesti leviävässä sanomalehdessä julkaistulla kokouskutsulla.

10§

Talvikokous pidetään 15.2. mennessä ja käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri;
 2. todetaan kokouksen laillisuus;
 3. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 4. esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta;
 5. esitetään tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajain lausunto kuluneelta tilikaudelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;
 6. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille:
 7. toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali;
 8. toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
 9. toimitetaan kahden tilintarkastajien ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali;
 10. vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten.
 11. hyväksytään toimintavuoden tulo- ja menoarvio sekä päätetään yhdistyksen metsästyksenvartijoiden ja muiden toimihenkilöiden palkkion määräämisestä;
 12. määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus;
 13. käsitellään mahdolliset yhdistyksen jäsenten erottamistapaukset milloin yhdistyksen jäsen on sääntöjen 5 pykälän mukaan saattanut erottamisensa yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi;
 14. valitaan tarpeelliset jaostot;
 15. käsitellään muut johtokunnan tai yksityisten jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen talvikokousta esittämät asiat;
 16. päätetään toimialueen riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä; sekä
 17. käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

11§

Kesäkokous pidetään viimeistään elokuun 8. päivänä, jossa päätetään siinä jäsenten ja heidän vieraittensa oikeudesta harjoittaa metsästystä yhdistyksen metsästysalueilla tulevana metsästyskautena samoin kuin niillä toimeenpantavista rauhoituksista ym. riistan suojelutoimenpiteistä sekä vierasmaksun suuruudesta. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista.

12§

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous on niin päättänyt, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään yksi viidesosa jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä yhden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsussa on voimassa, mitä 8 § on määrätty.

13§

Jäsenen oikeudesta ottaa mukaansa yhdistyksen metsästysmaille yhdistykseen kuulumattomia metsästäjiä ja heidän oikeudestaan metsästää sekä muista järjestysasioista määrätään yhdistyksen kokouksen hyväksymässä metsästyssäännössä tai päätetään vuosittain kesäkokouksessa.

14§

Yhdistyksen on pidettävä luetteloa suoritetuista riistanhoitotöistä ym. toiminnasta, asiat selviää riistanhoitojaoston toimintasuunnitelmasta ja – kertomuksista, sekä pienpetojen saalisluettelo

15§

Yhdistys toimii yhteistyössä toimialueensa riistanhoitoyhdistyksen kanssa. Toimintavuoden aikana tapahtuneista toimihenkilömuutoksista on ilmoitus riistanhoitoyhdistykselle tehtävä välittömästi ja yhdistyksen tulee antaa riistanhoitoyhdistykselle sen pyytämät tiedot.

16§

Näitten sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun johtokunta on asian käsitellyt, ja asiasta on mainittu kokouskutsussa. Päätöstä tulee kannattaa kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä.

17§

Jos yhdistys puretaan, käytetään sen omaisuus viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti yhdistyksen toimintaa lähellä oleviin riistanhoidollisiin tarkoituksiin. Yhdistyksen arkisto on siirrettävä toimialueen riistanhoitoyhdistykselle, jolle samoin kuin yhdistysrekisteriviranomaisille on tehtävä ilmoitus purkamisesta.

18§

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.